Video

Father’s Day in Chinese

Script:

 • 今天是八月八號父親節
 • 今天是八月八号父亲节
 • Jīntiān shì bā yuè bā hào fùqīn jié
 • Today is the 8th of the 8th, Father’s Day

 

 • 八八 sounds like 爸爸
 • bābā     =            bàba

 

 • 爸爸我愛你
 • 爸爸我爱你
 • bàba wǒ ài nǐ
  Daddy, I love you